به فروشگاه ما خوش آمدید.

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
تحلیل عملكرد تغذیهای خانوارها كاربرد برنامه ریزی خطی 9,000 دانلود
تحلیل تاریخى تورم و كاهش ارزش پول 6,500 دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها 8,000 دانلود
تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعت تجارت الکترونیک 8,000 دانلود
تجارت سهام در طول زمان 8,000 دانلود
تجارت الکترونیک 9,000 دانلود
تبلیغات اینترنتی در ایران تنگناها و راهكارها 7,500 دانلود
تاریخچه و سوابق ISO 9000 12,500 دانلود
تاریخچه گروه شركت های تولیدی اشی مشی 9,000 دانلود
تاریخچه كنترل كیفیت QC 9,000 دانلود
تاریخچه بورس در جهان 10,000 دانلود
تاثیر مخلوط بازاریابی بر صادرات منسوجات مصری با استفاده از شیوه دینامیک سیستم 6,500 دانلود
تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریكا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 9,500 دانلود
تاثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی 8,000 دانلود
تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی 12,000 دانلود
تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات 9,000 دانلود
بیمه تامین اجتماعی، بیمه سالمندی 7,500 دانلود
بیمه تامین اجتماعی 7,500 دانلود
بورس و اهمیت ابزارهای مالی 9,000 دانلود
بورس به زبان ساده 9,000 دانلود
بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل 9,000 دانلود
بودجه چیست 7,000 دانلود
بهینه سازی 6,500 دانلود
برنامه و بودجه سازمان کشاورزی 9,000 دانلود
برنامه ریزی آموزشی در شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی 6,500 دانلود
بررسی برندهای معروف ایران 4,000 دانلود
بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیر نفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 6,500 دانلود
بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملكرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 6,500 دانلود
بررسی میزان ارتقا بهره وری در شركت وزین بار پس از بكارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM 7,500 دانلود
بررسی شیوه ها و مبانی نظری كاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشكی 12,000 دانلود
بررسی سیستم اندازه گیری عملكرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382 7,500 دانلود
بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی كار 6,500 دانلود
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام با تغییر 6,500 دانلود
بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی 7,500 دانلود
بررسی اقتصادی آلمان و آمریكا 7,500 دانلود
بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی 7,000 دانلود
بررسی اشتغالزایی بخش مسكن 9,000 دانلود
بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری 6,500 دانلود
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان 4,000 دانلود
بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 6,500 دانلود
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی 6,500 دانلود
برآورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim 8,000 دانلود
بحران اقتصادی 6,000 دانلود
بحث هدفمند كردن یارانه 7,000 دانلود
بازرگانی 9,000 دانلود
بازاریابی Marketing 7,500 دانلود
بازاریابی كروی 6,500 دانلود
بازاریابی صنعتی 9,000 دانلود
بازاریابی چیست؟ 6,500 دانلود
بازاریابی بین المللی و راهكارهای ورود به بازار بین المللی 9,000 دانلود