دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

مقاله نگرشها و اصول در معماری پایدار

مقاله نگرشها و اصول در معماری پایدار
مقاله نگرشها و اصول در معماری پایدار

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

تحلیل آماری تأثیر رنگ

تحلیل آماری تأثیر رنگ
تحلیل آماری تأثیر رنگ

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

مقاله بازخوانی الگوهای خانه های بومی آستارا از منظر انطباق پذیری با رویکرد معماری بیونیک

مقاله بازخوانی الگوهای خانه های بومی آستارا از منظر انطباق پذیری با رویکرد معماری بیونیک
مقاله بازخوانی الگوهای خانه های بومی آستارا از منظر انطباق پذیری با رویکرد معماری بیونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

نمونه پروپوزال مربوط به افت تحصیلی دانش آموزان

نمونه پروپوزال مربوط به افت تحصیلی دانش آموزان
پروپوزال کامل مربوط به افت تحصیلی دانش آموزان

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد

تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد
مقاله تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحة H با روش تطبیق مد

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

منطق فازی گره گشای نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مكان در سیستم های مخابراتی غیر خطی

منطق فازی گره گشای نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مكان در سیستم های مخابراتی غیر خطی
مقاله منطق فازی گره گشای نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مكان در سیستم های مخابراتی غیر خطی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان

معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان
مقاله معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

كنترل هوشمند وضعیت موتور DC

كنترل هوشمند وضعیت موتور DC
مقاله كنترل هوشمند وضعیت موتور DC

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

فشرده سازی اطلاعات با استفاده از تبدیل موجك

فشرده سازی اطلاعات با استفاده از تبدیل موجك
دانلود مقاله کارشناسی گروه برق فشرده سازی اطلاعات با استفاده از تبدیل موجك

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی

طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی
دانلود مقاله کارشناسی برق طراحی و ساخت آین ه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

شناسایی فازی نقاط در متون تایپی چند فونتی

شناسایی فازی نقاط در متون تایپی چند فونتی
دانلود مقاله کارشناسی برق شناسایی فازی نقاط در متون تایپی چند فونتی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی

سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی
دانلود مقاله کارشناسی گروه برق سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد

Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد
مقاله کارشناسی گروه برق Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD

روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD
روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

روش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره

روش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره
روش جدید پشته سازی مكانیزمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهره

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن

مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن
مقایسهء عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور

پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور
پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)

MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)
MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت

استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت
دانلود مقاله کارشناسی استفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرت

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA

طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA
دانلود مقاله کارشناسی ارشد مخابرات گزارش طراحی مدارات SPI

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلب

طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلب
طراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلب

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان