دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

دینامیک راکتور هسته ای

دینامیک راکتور هسته ای
دینامیک راکتور هسته ای

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش

مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش
مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

تکنولوژی دتکتورهای pet

تکنولوژی دتکتورهای pet
دتکتورهای pet در صنعت هسته ای

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تکنولوژی دتکتورهای spect

تکنولوژی دتکتورهای spect
فایل انگلیسی تکنولوژی دتکتورهای spect

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

بررسی حریم کابل های برق خودنگهدار

بررسی حریم کابل های برق خودنگهدار
بررسی حریم کابل های برق خودنگهدار

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

موسیقی در معماری ایران

موسیقی در معماری ایران
موسیقی در معماری ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

رابطه موسیقی و معماری و تاثیر آن بر بیماریها

رابطه موسیقی و معماری و تاثیر آن بر بیماریها
رابطه بین موسیقی و معماری و بیماری

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم
سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

تحقیق سیاست های پولی هنوز انبساطی است

تحقیق سیاست های پولی هنوز انبساطی است
تحقیق سیاست های پولی هنوز انبساطی است

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله شاخص میانه (Median)

مقاله شاخص میانه (Median)
مقاله شاخص میانه (Median)

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران

مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران
مقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

تحقیق خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

تحقیق خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود
تحقیق خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

توضیحات بیشتر

دانلود 4,700 تومان

مقاله شکنندگی مالی

مقاله شکنندگی مالی
مقاله شکنندگی مالی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85
مقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

مقاله صنعت بورس

مقاله صنعت بورس
مقاله صنعت بورس

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار

مقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
مقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله طرح کاداستر

مقاله طرح کاداستر
مقاله طرح کاداستر

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا

تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا
تحقیق پیشی عرضه بر تقاضا

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

مقاله فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف كننده

مقاله فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف كننده
مقاله فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف كننده

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله فرآیند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی

مقاله فرآیند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی
مقاله فرآیند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی با رویکرد سازمانهای نوین

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی با رویکرد سازمانهای نوین
فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی با رویکرد سازمانهای نوین

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان